De eerste dag staat in het teken van een beleidswetenschappelijk programma en wordt afgetrapt met een drietal keynote speakers. Het middagprogramma bestaat uit themasessies, deze worden georganiseerd op diverse locaties in de binnenstad van Heerlen. De dag wordt afgesloten met een slotdebat gemodereerd door Marcia Luyten, auteur van het boek ‘’Het geluk van Limburg’’. Het ochtend- en avondprogramma vindt plaats in het Parkstad Limburg Theater.

let op: aanmelden is verplicht voor alle programmaonderdelen.

09:00 - 12:00

Ochtendprogramma

Parkstad Limburg Theater - RABOzaal - Plan route

Tijdens het ochtendprogramma wordt het Festival geopend door Burgemeester Krewinkel en Gedeputeerde Prevoo. Vervolgens worden er een drietal keynote speakers gepresenteerd die vanuit diverse perspectieven naar Zuid-Limburg kijken. De eerste keynote speaker is Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Mommaas zoomt vanuit Internationaal perspectief in op de ontwikkelingen in Zuid-Limburg. Waarna de tweede keynote speaker, Ron Boschma – Professor in Regional Economics, Urban and Regional research centre Utrecht (URU), Section Economic Geography, Faculty of Geosciences, Utrecht University- de regio in nationaal perspectief plaatst en de ontwikkelingen vergelijkt. Jan Latten -bijzonder hoogleraar sociale demografie aan de University of Amsterdam / Universiteit van Amsterdam en tevens hoofddemograaf bij het Centraal Bureau voor de Statistiek- is de derde keynote speaker en hij bespreekt de situatie op regionaal niveau en schetst een toekomstperspectief.

13:30 - 16:30

Middagprogramma

Heerlen Centrum

‘Stedelijke Transformatie’

Parkstad Limburg kreeg als één van de eerste regio’s in Nederland te maken met bevolkingskrimp. Welke gevolgen dit heeft voor de ruimtelijke inrichting werd in het zuiden van Nederland al eerder duidelijk dan elders. Verouderde stedelijke gebieden krijgen mede hierdoor steeds vaker een nieuwe toekomst. Ook in Limburg.

Om de transformatieopgave echt vlot te trekken zijn nieuwe instrumenten noodzakelijk, zoals een innovatief sturingsinstrumentarium en financiële arrangementen. De verdienmodellen die in het verleden succesvol zijn geweest werken niet meer in een krimpende markt. Hier draait het namelijk niet zozeer om het verdelen van de winst maar vooral om het verdelen en minimaliseren van de kosten. Draagvlak is eveneens essentieel om een transformatieproject te doen slagen. Transformatie is meer dan alleen een plan maken, maar ook het verbinden van ideeën van anderen.

Om de grote steden en de dorpen in Limburg aantrekkelijk en leefbaar te houden, zijn de meeste gebiedsontwikkelingen binnenstedelijk. Een goed voorbeeld van een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling is het Sphinxkwartier in Maastricht. Ooit groots opgezet in de vorm van een PPS, nu – jaren later – door de gemeente Maastricht als enige projecteigenaar op actuele wijze in transformatie met functies passend bij deze tijd.

Hét project van Stedelijke Transformatie anno 2017: het Sphinxkwartier 

Gespreksleider tijdens deze themasessie is Saskia van Stein (directeur Bureau Europa). Gasten zijn o.a. Enno Zuidema (stedenbouwkundige en eigenaar/oprichter van Enno Zuidema Stedenbouw), Floor Ziegler (cultureel maatschappelijk ondernemer) en Breg Horemans (Master in Architectuur aan LUCA, Gent (2008) en curator Architectuur en Urbanisme van SCHUNCK* Heerlen).

Georganiseerd door: Maastricht LAB

Grootschalige interventies: stedelijke transformatie?

Grootschalige interventies met het doel om te komen tot de transformatie van steden en regio’s, kunnen zich verheugen op relatief veel publiciteit en aandacht. Te denken valt aan projecten als Leeuwarden Culturele Hoofdstad, Internationale Bau Ausstellung Parkstad Limburg, Nijmegen Green Capital en de Floriade 2022 Almere – een Floriade 2012 Venlo hebben we al gehad. Die aandacht is niet voor niets: de verwachtingen en ambities zijn vaak hooggespannen, ze beloven veelal nieuwe en betere toekomsten en de investering in mens en kapitaal is aanzienlijk.

Natuurlijk vindt bij al deze projecten de normale verantwoording plaats omtrent bestede middelen en de behaalde resultaten. Zelden echter wordt er gereflecteerd of en in hoeverre deze grootschalige interventies daadwerkelijk hebben geleid tot een duurzame transformatie van stad en/of regio. In hoeverre leidde de interventie tot een ander aangezicht van de gebouwde en fysieke omgeving? Wat was de impact op de economische ontwikkeling van de stad en regio? Heeft de interventie bijgedragen aan nieuwe culturele dynamiek en heeft het de lokale en regionale overheden genoodzaakt tot andere vormen van bestuur en besluitvorming?

In dit mini-symposium gaan we gezamenlijk op zoek naar hoe we kunnen reflecteren op de transformatieve invloed van grootschalige stedelijke interventies. Welke parameters horen bij die reflectie? Welke variabelen hebben we nodig om hun effect af te lezen? Anders gezegd: hoe kunnen we de impact van grootschalige interventies in stad en regio evalueren en zichtbaar maken?

Het mini-symposium is nadrukkelijk bedoeld om op basis van de informatie over de genoemde projecten onderling actief van gedachten te wisselen over bovenstaande vragen – een gedachtewisseling die hopelijk de bouwstenen aandraagt voor een degelijke evaluatiesystematiek van voornoemde en andere grootschalige interventies.

Dagvoorzitter is Nol Reverda, wetenschappelijk directeur Neimed.

Georganiseerd door: Neimed

Centrumontwikkeling en Retail landschap

Tijdens deze sessie wordt u meegenomen in de uitwerking van de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) en de praktische vertaling van deze uitgangspunten in de Heerlense aanpak voor centrumontwikkeling.

De SVREZL is het resultaat van een intensief samenwerkingsproces van de achttien Zuid-Limburgse colleges van B&W en het college van GS, als uitwerking van de provinciale structuurvisie. U wordt geïnformeerd over de inhoud van SVREZL en het proces van totstandkoming.

De SVREZL legt een voor overheden bindende basis voor de uitvoering van het ruimtelijk economisch beleid voor de thema’s winkels, kantoren en bedrijventerreinen. Dit vindt in de praktijk plaats in een lokale uitwerking in de vorm van het bestemmingsplan. Daarnaast maakt de structuurvisie de gewenste ruimtelijke hoofdstructuur inzichtelijk (met betrekking tot winkels, kantoren en bedrijventerreinen) waarbinnen gemeenten dienen te opereren en initiatieven getoetst worden. Verder bereidt de structuurvisie voor op de uitvoering door handelingskaders en procesbomen te formuleren waarbinnen de sub regio’s en de gemeenten opereren. Daar hoort bij dat afwegingen voor initiatieven – afhankelijk van schaal en invloedssfeer – telkens in het juiste regionale of sub regionale gremium plaatsvinden. Tot slot biedt de SVREZL ook een handvat voor de ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor de uitvoering, alvast zoveel mogelijk passend binnen de regels van de nieuwe Omgevingswet.

In het bidboek Urban Heerlen zijn 25 concrete ambities voor de ontwikkeling van Heerlen centrum geformuleerd. Het uitgangspunt is daarbij het sterker zichtbaar, beleefbaar maken van het profiel van de stad. Dat profiel is urban: onaf, op plekken rauw, daagt uit tot experiment en eigentijdse beleving, is innovatief, jong en creatief van geest. Door een combinatie van fysieke ingrepen en een vernieuwende sociaal, economische en culturele programmering wordt de komende jaren de grootste transformatie van Heerlen centrum sinds de sluiting van de mijnen gerealiseerd. In vier urbane sferen (living, experience, culture, heritage) krijgt de aanpak vorm in projecten. Tijdens de workshop komen ambities, aanpak maar ook dilemma’s en keuzes aan de orde.

Georganiseerd door: Stadsregio Parkstad Limburg & Gemeente Heerlen

Creatief ondernemerschap

Het leef-landschap anno 2017 is aan het veranderen. Grote winkelketens als de V&D vallen om, nieuwe ketens zoals de Primark groeien, maar ook kleine en tijdelijke winkelconcepten zijn populair. Ook het mixen van functies zoals een winkel, atelier en/of horecavoorziening wordt steeds populairder. Welke ontwikkelingen zijn op dit moment aan de orde van de dag? Zijn tijdelijke pop-up winkels een meerwaarde voor de duurzame ontwikkeling van een winkelstad? Of dreigt het winkelaanbod steeds vluchtiger en daarmee onherkenbaarder te worden?

Daarnaast verandert de ruimtelijke vormgeving van de stad. In steden als Maastricht is minder behoefte aan nieuwbouw en zijn er meer ‘stadmakers’ die een rol pakken in de ruimtelijke vormgeving en ontwikkeling van de stad. Hoe kunnen lokale stadmakers en kleinschalige initiatieven een blijvende rol spelen, nu de economie weer aantrekt en nieuwe ontwikkelingen weer makkelijker van de grond komen? Welke rol speelt de entrepreneur in dit geheel?

In steeds meer steden worden stadslabs opgericht, om te experimenteren met nieuwe vormen van stadsontwikkeling en/of duurzaamheidsvraagstukken. Ook Maastricht heeft sinds 2012 een eigen stadslab: het Maastricht-LAB. Sindsdien worden diverse projecten en experimenten opgepakt samen met initiatiefnemers en partners uit de stad. Maar wat is eigenlijk het belang van een stadslab voor een stad? Welke doelen worden er gesteld en welke opgaven zijn geschikt om op te pakken?

Maastricht heeft de ambitie om zich te positioneren als aantrekkelijke internationale kennis- en cultuurstad in de (Eu)regio. Om deze ambitie te verwezenlijken is het belangrijk om jong en creatief talent van de diverse onderwijs- en culturele instellingen aan de stad te binden.

Broedplaatsen kunnen deze ambitie ondersteunen, maar wat is nu eigenlijk een broedplaats? Is het de broedplaats die een stad aantrekkelijk maakt?

Twee keer gaat tafelvoorzitter George Vogelaar, naar het voorbeeld van De Wereld Draait Door, in gesprek met tafelgasten en het publiek over het thema Creatief Ondernemerschap. Tafelgasten zijn o.a. Christiaan Kastrop (initiatiefnemer van Temporary Lane of Tijdelijke Winkelstraat), Breg Horemans (Artistiek leider TAAT & curator Architectuur en Stedenbouw bij SCHUNCK*), Tim Prins (Studio Stad), Karin van de Ven (MKB Limburg), André Köppen (Gulpener BrouwLokaal & A&A Projectontwikkeling).

Georganiseerd door: Maastricht LAB

Bright Future (EN)

Influenced by processes like de-industrialisation, outsourcing and automatisation, (former and present) industrial cities and towns in Europe face many economic, social and spatial transformation challenges. Especially for the smaller industrial towns, it can be difficult to find a new future perspective. Can their industries be modernised or new industries be created or attracted? Or should these towns rather aim for non-industrial futures in sectors like advanced services, tourism or health care / wellness? What would such transformations mean for their local and regional labour markets and societies?  The Bright Future research project focuses on this often forgotten category of small and medium-sized industrial towns in Europe. We will compare case studies from the Netherlands, the UK, Finland, Slovenia and Romania. In this workshop we want to introduce our project, show some of its first results, and discuss with you about the possible future of industrial towns in the Netherlands and Europe.

Guest speakers will be Hans Mommaas (Director PBL).

Georganiseerd door: Universiteit van Amsterdam (UvA)

Campusontwikkeling ‘Hel of Hemel?’

Het was de beste der tijden, het was de slechtste der tijden (Charkes Dickens, A tale of two cities).

Verandering is van alle tijden, maar de toekomst heeft steeds een nieuw gezicht.  Het sluiten van de mijnen, het verdwijnen van de traditionele maakindustrie en het disruptieve karakter van de 21e-eeuwse technologie daagden Zuid-Limburg uit om één duidelijke verhaallijn te kiezen: de slechtste der tijden of de beste der tijden? Krimpregio of groeizone? Hel of hemel?

Zuid-Limburg wilde niet afwachten wat de toekomst zou gaan brengen, maar voelde de creatieve urgentie om de regio een plek in die toekomst te geven. Als je nieuwsgierig bent naar je eigen toekomst, kun je hem immers het beste zelf creëren. De materiële en immateriële infrastructuur van de Brightlands Campussen in Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen zijn een essentieel onderdeel in die toekomstvisie. Hel of hemel? Kom je nieuwsgierigheid voeden en leer jezelf naar jouw eigen toekomst toe!

Georganiseerd door: Gemeente Heerlen, Gemeente Sittard-Geleen & Brightlands

De Woningmarkt Draait Door

De ontwikkelingen op de woningmarkt leveren een reeks snel veranderende beelden op. Die variëren van over elkaar heen buitelende biedingen boven de vraagprijs en een roep om bouwlocaties tot: zorgen om leegstand, het weglekken van investeringsvermogen en een overschot aan plannen. Tegelijk is er op veel plaatsen meer dan ooit behoefte aan huurwoningen in alle soorten, maten en prijsklassen. De uitdagingen zijn groot en lijken soms onoplosbaar.

Deze workshop begint vanuit oplossingen: welke modellen zijn er bedacht op de regionale woningmarkten, welke vondsten liggen klaar om te worden gedeeld? Wat is er zoal mogelijk om economische veranderingen te benutten, de eigen kracht van de regio te mobiliseren en nieuw elan te vinden?

Op basis van regionale en nationale voorbeelden gaan onder leiding van Simone van Trier marktpartijen, beleggers, onderzoekers, woningcorporaties, bewoners en overheid in een DWDD-achtige setting in gesprek over de kansen van innovatieve oplossingsrichtingen voor woningmarktopgaven, over ficties en fricties, over de rijkdom van de regio.

Tafelheer Peter Boelhouwer (TU Delft) geeft zijn beschouwing op gepresenteerde oplossingsrichtingen en zal analyseren, welke vraagstukken op de woningmarkt nog wachten op creatieve antwoorden. Van deelnemers aan de workshop wordt een oplossingsgerichte en actieve houding verwacht. Kiest u maar: “De woningmarkt draait door” of “Eigen kracht eerst?”

Aan tafel!

Georganiseerd door: Stadsregio Parkstad Limburg & Provincie Limburg

Onderwijs

Radicale veranderingen in het onderwijs zijn nodig, die leiden tot meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen van het onderwijs aan veranderende eisen en omstandigheden. Die omstandigheden kunnen te maken hebben met groei en krimp, maar ook met economische, technische en/of demografische veranderingen.

Met name in krimpgebieden is de urgentie hoog. In alle sectoren van onderwijs. WAT moet er veranderen om de inrichting van ons onderwijs robuust en toekomstbestendig te maken ? En HOE pakken we dat aan? Hoe en waar moeten veranderingen in gang worden gezet?

In deze themasessie wordt kennis gedeeld en beoogt om verder inzicht te verwerven over de toekomstbestendigheid van het onderwijsaanbod en onderwijsinrichting in Nederland in de context van ontwikkelingen in krimpgebieden.

Dagvoorzitter is Wim Didderen, zakelijk directeur Neimed

Georganiseerd door: Neimed

Plein der Transitie: de belofte van nieuwe regionale samenwerkingen.

In deze sessie gaan we het hebben over het versterken en uitvoeren van bestaande regionale en regiospecifieke programma’s, agenda’s en afspraken. De regionale opgave staat centraal en in verbinding met het Position Paper “Nederland in Balans”, het Actieplan Bevolkingsdaling, het nationale omgevingsbeleid en “Maak Verschil”.
Aan bod komen diverse regio’s waar op een eigen manier gewerkt wordt aan regionale opgaven zoals: de woningmarkt, leegstand en transformatie en arbeidsmarkt. Wat zijn de ervaringen in deze regio’s? Hoe werken burgers, overheden, ondernemers en maatschappelijke (kennis)organisaties met elkaar samen om succesvolle transities van regio’s tot stand te brengen? Waar kunnen we leren van elkaar? Wat gaat goed? Waar en hoe kan het beter?
Aan bod komen onder andere de regio’s Achterhoek, Noordoost Fryslân en Hoeksche Waard.
Specifiek in deze sessie wordt stilgestaan bij kansen voor nieuwe programmatische en bestuurlijke samenwerkingen tussen regio’s en Rijk in de vorm van zogenoemde ‘Regiodeals’. Sjors de Vries (directeur RUIMTEVOLK) zal een toelichting geven op de eerste resultaten van een verkenning die momenteel wordt uitgevoerd in tien regio’s.
Met bijdragen van onder andere: Remco Ottervanger (Hoeksche Waard), Babine Scholten (provincie Gelderland), Janine Geerse (Regio Achterhoek), Tieneke Clevering (Noordoost Fryslân) en Jan Paasman (De Kop Werkt!). De sessie staat onder leiding van Jeroen Niemans (RUIMTEVOLK).
De sessie vindt in twee blokken plaats: deel 1 van 13.30 tot 14.45 uur en deel 2 van 15.00 tot 16.15 uur in het cafe van de Nieuwe Nor (Pancratiusstraat 30).
De bijeenkomst is georganiseerd door: Provincie Limburg, Ruimtevolk & Ministerie van BZK en I&M

Sociale innovatie: de veranderende dynamiek in de wijk

In deze themasessie zal het project Gebrookerbos als casus centraal staan. Gebrookerbos geldt als een  integraal concept dat  gebiedsontwikkeling middels burgerparticipatie en burgerinitiatieven beoogd te realiseren. De casus zal in deze werksessie geïllustreerd worden middels presentaties waarbij er inzicht wordt gegeven in burgerinitiatieven die een nieuwe impuls geven aan een gebied en wordt dit concept afgezet tegen  meer traditionele projectontwikkeling in publieke openbare ruimtes. Gebrookerbos is een verzamelnaam van alle burgerinitiatieven die zorg dragen voor de natuurlijke, sociale en economische verduurzaming van publieke open ruimtes in Heerlen-Noord. De gemeente Heerlen, Open Universiteit, en Neimed werken ten behoeve van deze initiatieven samen onder de projectnaam Gebrookerbos en met steun van o.a. Provincie Limburg en IBA-Parkstad.

Samen aan de slag met bottom-up gebiedsontwikkeling in krimpgebieden. Deze themasessie zal u een inzicht geven en u informeren over het project Gebrookerbos als sociale innovatie bij gebiedsontwikkeling in met name krimpgebieden. Gespreksleiders tijdens deze themasessies zullen zijn Kelly Damoiseaux (gemeente Heerlen) en Samira Louali (Neimed).

Georganiseerd door: Gemeente Heerlen & Neimed

Regionale concurrentiekracht en veerkracht


Bevolkingsontwikkeling en economische ontwikkeling gaan niet gelijk op. In deel één laat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zien hoe de regionaal economische groei afhankelijk is van de sectorale samenstelling en de afzetmarkten waarin men actief is. Bedrijven in krimpregio’s functioneren niet beter of slechter dan bedrijven in groeiregio’s, maar specifieke omstandigheden kunnen wel om specifiek regionaal beleid vragen.

Deel twee bouwt voort op deel één. Hoewel het economisch succes van (bedrijven in) de regio niet afhangt van de bevolkingsomvang van de regio, is een kleine of eenzijdig samengestelde regionale economie wel gevoeliger voor schokken (door bijvoorbeeld het vertrek van een grote werkgever). Krimp van de beroepsbevolking en het daardoor verdwijnen van bepaalde bedrijvigheid in de regio kan de veerkracht van de regionale arbeidsmarkt verminderen. In deze workshop wordt uitgelegd dat voor de veerkracht van de arbeidsmarkt zowel het aantal bereikbare banen als ook de mogelijkheden om van baan te kunnen wisselen tussen sectoren van belang is. Het benutten van netwerken tussen sectoren (overlap in benodigde kennis en vaardigheden) of schaalvoordelen door samenwerken (over de grens) kunnen soelaas bieden.

Georganiseerd door: het Planbureau voor de Leefomgeving

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt/ Euregionale samenwerking


De Grensoverschrijdende arbeidsmarkt van de toekomst – een visie voor 2025

Zuid-Limburg is uniek door haar grensligging. Dit gebied grenst aan zowel België als Duitsland en ligt centraal in de Euregio. En dat biedt volop kansen! De samenwerking met het aangrenzende buitenland wordt steeds intensiever en op veel beleidsterreinen is al veel ondernomen om tot een grensoverschrijdende samenwerking te komen. Dit heeft geresulteerd in projecten die het wonen, werken en leven aan de grens verbeteren. Maar er is nog steeds veel werk te verzetten!

In deze themasessie gaan wij in op de arbeidsmarktsituatie aan de grens. Hoe ziet de praktijk anno 2017 er uit? Welke stappen moeten worden ondernomen om structureel een levendige grensoverschrijdende arbeidsmarkt te waarborgen? Wat is de visie voor 2025?

Onder leiding van Martin Unfried, ontgrenzer Limburg en verbonden aan het instituut ITEM, verkennen wij de vraagstukken, kijken we naar een aantal casussen en richten we ons op wat er nodig is om structurele waarborging te realiseren, kortom op een visie voor 2025.

Georganiseerd door Parkstad Limburg, ITEM en Charlemagne Grensregio.

Mobiliteit in Transitie

Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op ons verplaatsingsgedrag en de wijze waarop we mobiliteit met elkaar organiseren? Dat is, wat we graag met de deelnemers van de themasessie Mobiliteit in Transitie willen bespreken tijdens het Festival van de Toekomst.

We starten de sessie met een debat over de studie van het ministerie van Infrastructuur & Milieu naar de relatie tussen bevolkingsdaling en mobiliteit. Parkstad nodigt u uit om mee te doen in hun proces van  verdere verduurzaming van mobiliteit vanuit transformatie, energiebesparing, leefomgeving en milieu. Andere regio’s en steden zullen daarnaast hun ervaringen delen die zij reeds hebben opgedaan met duurzame mobiliteit en voor anderen als voorbeeld kunnen dienen. In het programma is natuurlijk ruimte voor vragen en discussie. Met deze themasessie Mobiliteit in Transitie markeren we dit omslagproces voor mobiliteit.

Moderator tijdens deze themasessie zal zijn Lars Vervoort (Stellwerk BV), met als voorzitter Nico Aarts (voorzitter Bestuurscommissie Mobiliteit Parkstad Limburg). Andere gasten zijn o.a. Taede Tillema (Ministerie I&M), Uwe Müller (Stadt Aachen), Mark Degenkamp (gemeente Utrecht) en Caspar Stelling (Maastricht Bereikbaar).

Georganiseerd door: Ministerie van I&M & Stadsregio Parkstad Limburg

Who Cares

Hoe maken we onze naoorlogse wijken, gebouwd voor gezinnen, geschikt voor een vergrijzende samenleving? Dat is de vraag die centraal staat tijdens de prijsvraag WHO CARES, die begin dit jaar is uitgeschreven door Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Hij deed een oproep aan ontwerpers en andere innovatieve doeners en denkers uit het hele land om gezamenlijk hun ideeën voor toekomstbestendige wijken te verbeelden.

Nog nooit waren er zoveel mensen 65 jaar en ouder en nog nooit woonden zoveel mensen alleen. In combinatie met de ingrijpende veranderingen in de zorg en de overheid die een stap terug doet en van burgers meer zelfredzaamheid verwacht, zijn nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning in de wijk hard nodig. Zodat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Maar wat is daarvoor nodig? Het idee achter de prijsvraag is dat er een stad ontstaat die goed is ingericht voor ouderen en kwetsbaren, waar mensen niet vereenzamen; een stad die goed is voor iedereen.

De ontwerpprijsvraag WHO CARES is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

Op 14 september aanstaande neemt de landelijke projectleider van WHO CARES, Rutger Oolbekkink, u op een inspirerende wijze graag mee in een verdieping van de achtergronden van het project, het proces en de eerste bevindingen van de diverse teams.

Georganiseerd door: Gemeente Sittard-Geleen & Project Who Cares

Leren van experimenten in krimpgebieden

Leren door te (of van) experimenteren – Het omgaan met bevolkingsdaling en demografische transities vergt nieuwe manieren van denken en doen. Wat daarin werkt, is een zoektocht. Voordat aanpakken op grotere schaal toegepast kunnen worden, moeten ze getest en ontwikkeld worden. Het ministerie van BZK ondersteunt hiertoe al sinds 2009 lokale experimenten. Allen hebben tot doel negatieve effecten van bevolkingsdaling op leefbaarheid tegen te gaan. In de sessie staat de methodiek van experimenteren en de opbrengsten ervan voor krimp- en anticipeergebieden centraal. Daarbij komen enkele succesvolle projecten uit de afgelopen jaren aan de orde, maar wordt ook stil gestaan bij de niet geslaagde experimenten. De rol van verschillende partijen en de borging van resultaten in regulier beleid en werkwijzen komt hierin aan bod. Ook zullen vertegenwoordigers van enkele projecten het verhaal van experimenteren aan de hand van hun eigen ervaringen vertellen.

Georganiseerd door: Platform 31

Regionale energietransitie

Carbon 6 - Plan route

Energietransitie en klimaatverandering zijn actuele maatschappelijke thema’s in Nederland en de rest van de wereld. We zijn het er allemaal over eens dat er veel moet gebeuren, zowel nationaal als regionaal. Deze themasessie kan daarom niet ontbreken in het programma van Festival van de Toekomst 2017!

In deze sessie wordt duidelijk hoe Zuid Limburg de energietransitie lokaal en regionaal aanpakt. Er wordt om 13:30 uur gestart met een inspiratiesessie door de bedenker van ‘Path to Zero’, Arash Aazami, en een podiumdiscussie met o.a. Daan Prevoo –, Limburgse gedeputeerde Duurzaamheid en Wonen, wethouders Duurzaamheid van de 3 Zuid-Limburgse subregio’s en Claudia Reiner, winnaar ABN Duurzame Top 50. Het eerste deel van deze sessie wordt afgesloten om de ondertekening van het Zuid Limburgse Energie Convenant.

Na een korte break gaat het programma rond 15:30 uur verder met pitches van huidige energieprojecten in Zuid Limburg, zoals Het Groene Net, Zonnepanelenproject Parkstad, Platform COOL, Mijnwater en PALET. Uiteraard zijn er mogelijkheden tot het stellen van vragen.

Deze themasessie is georganiseerd door Stadsregio Parkstad Limburg, en vindt plaats in het Carbon6-gebouw.

17:30 - 19:30

Avondprogramma

Parkstad Limburg Theater - LIMBURGzaal - Plan route

De eerste dag staat in het teken van een beleidswetenschappelijk programma en wordt afgesloten met een slotdebat gemodereerd door Marcia Luyten. In dit slotdebat wordt de discussie gevoerd over landelijke en regionale verschillen, op basis van de input die iedereen heeft opgedaan tijdens het festival. De deelnemers worden binnenkort bekend gemaakt.

Meld je aan voor de nieuwsbrief